Oferta Dla Władz Lokalnych

Pracujemy z decydentami w obszarze młodzieży na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i Europejskim. Prowadzimy konsultacje i doradztwo dla decydentów w obszarze młodzieży, jesteśmy dostępni do uczestniczenia w grupach roboczych, jak i realizowania konsultacji, badań, procesów strategicznych. 

Wspieramy takie podmioty jak:

 • władze publiczne, jednostki samorządu terytorialnego, organy państwowe,
 • instytucje edukacyjne,
 • organizacje społeczne i publiczne,
 • inne jednostki na różnych szczeblach pracujące w obszarze polityki młodzieżowej.

W ramach współpracy pozafinansowej oferujemy:

 • udział w zespołach roboczych, gremiach doradczych, komitetach monitorujących w projektach społecznych itp.,
 • konsultacje i doradztwo doraźne,

a w ramach współpracy finansowej:

 • możliwość zorganizowania szkolenia dla pracowników/członków organizacji,
 • moderację procesów strategicznych, konsultacje i doradztwo strategiczne,
 • opracowanie koncepcji badań społecznych, realizację badań, jak i analizę danych zastanych, sporządzanie raportów,
 • prowadzenie konsultacji społecznych,
 • inne specjalistyczne usługi.

Koszty określane są indywidualnie.

Zapraszamy!

W ciągu ponad 7 lat aktywnego działania: realizacji projektów, badań społecznych i prowadzenia procesów tworzenia polityk publicznych w obszarze młodzieży zgromadziliśmy wiedzę i doświadczenie pozwalające nam wspierać merytorycznie rozwój polityki młodzieżowej.

W efekcie obszary naszej ekspertyzy to:

1) partycypacja młodzieży – metody aktywnej współpracy między decydentami, a młodymi ludźmi, partycypacyjne zarządzanie, prowadzenie konsultacji z młodzieżą, wspieranie struktur partycypacji;

2) informacja młodzieżowa – metody prowadzenia komunikacji, znajomość obszarów tematycznych z zakresu informacji młodzieżowej: wolontariat, wymiany, programy dla młodzieży, praca, stypendia, staże i praktyki, prawa młodzieży, możliwości finansowania własnych inicjatyw etc.;

3) inkluzywność – metody aktywnego włączania młodych ludzi o mniejszych szansach do równego udziału w podejmowaniu decyzji i życiu społecznym;

4) zarządzanie projektami społecznymi – narzędzia, metody, logika myślenia projektowego, design thinking etc.;

5) edukacja pozaformalna – tworzenie narzędzi edukacyjnych, szkolenia metodologiczne: outdoor, edukacja eksperymentalna, oparta na przeżyciach, gry edukacyjne, eduLARP (Life Action Role Play);

6) radykalizacja młodzieży – metody pracy, strategie interwencji;

7) edukacja obywatelska i międzykulturowa – metodyka, narzędzia, konsultacje;

8) Europejska Polityka Młodzieżowa i Dialog Młodzieżowy;

9) Pozyskiwanie funduszy z Europejskich programów edukacyjnych – Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności oraz inne programy grantowe, w tym międzyrządowe w obszarze młodzieży.

Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia:

 • coroczna organizacja hackathonów młodzieżowych “YouthKrakHack” służących angażowaniu młodych ludzi w tworzenie rozwiązań dla Miasta Krakowa w obszarze jego polityki młodzieżowej,
 • uczestniczenie w grupach roboczych wypracowujących koncepcje m.in. “Pracowni Młodzieżowych” (centrów młodzieżowych), czy nagrody miejskiej dla osób pracujących z młodzieżą.

Jesteśmy członkami-założycielami Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży – ciała doradczo-inicjatywnego funkcjonującego przy I Za-cy Prezydenta Miasta Krakowa. W ramach KDO ds. Młodzieży pracowaliśmy przy tworzeniu Programu Aktywnego Uczestnictwa Młodzieży w Życiu Miasta “Młody Kraków 2.0.”, prowadziliśmy badania diagnostyczne wśród młodzieży w wieku 18-30 “Dozwolone od lat 18stu” oraz regularnie konsultujemy, opiniujemy i pracujemy nad nowymi rozwiązaniami w obszarze młodzieży w Krakowie.

Jesteśmy członkami Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Osób Młodych koordynowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Partnerstwo służy wymianie dobrych praktyk i wzmacnianiu jednostek wspierających młodzież w wejściu/reintegracji na rynek pracy, ale też wypracowywaniu wspólnych rozwiązań.

Członek zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych z ramienia naszego stowarzyszenia Tomasz Opar jest członkiem Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem – organu opiniodawczo-doradczego Komitetu ds. Pożytku Publicznego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dyrektor Zarządu Stowarzyszenia Barbara Moś jest członkinią think tanku przy Centrum Zasobów SALTO Participation&Information z siedzibą w Tallinie, który tworzy rekomendacje, badania, ekspertyzy w temacie partycypacji i informacji młodzieżowej dla Agencji Narodowych programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz Komisji Europejskiej i innych instytucji zaangażowanych w realizację Europejskiej Polityki Młodzieżowej.

Zapraszamy do kontaktu!

Twoja wiadomość została wysłana.
Nie udało się wysłać wiadomości. Spróbuj ponownie później.

Małopolski Portal Młodzieżowy

Eurodesk Polska