POLITYKA MŁODZIEŻOWA

Polityka młodzieżowa to szereg uregulowań na poziomie od strategicznego, po operacyjny, które wspierają młodych ludzi w okresie przejścia od dzieciństwa do dorosłości we wszystkich obszarach życia, m.in. edukacji, zdrowia, rynku pracy, mieszkalnictwa itd. Polityka młodzieżowa powinna być:

  • oparta na prawach dzieci i młodzieży,
  • oparta na dowodach tj. badaniach, konsultacjach, rzeczywistych problemach i potrzebach,
  • tworzona we współpracy z młodzieżą na zasadach patrycypacyjności i z zachowaniem równego prawa do uczestnictwa każdego młodego człowieka,
  • wielowymiarowa i spójna pomiędzy różnymi szczeblami administracji publicznej,
  • planowana strategicznie, długofalowo,
  • zabezpieczona wystarczającymi środkami finansowymi,
  • transparentna i opatrzona odpowiedzialnością za realizację,
  • międzysektorowa i interdyscyplinarna 

Patrz: “Standardy jakości polityki młodzieżowej” opracowanie dla KDO ds. Młodzieży z 14 czerwca 2017

[w:] http://mlodziez.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/09/Sprawozdanie-14-czerwca-2017-Załącznik-nr-1.pdf

W tym podejściu młodzież jest nie tylko “adresatem”, czy “problemem” polityki młodzieżowej, ale jej współtwórcą, współrealizatorem, partnerem.

Stowarzyszenie Europe4Youth dba, aby polityka młodzieżowa na różnych szczeblach spełniała te standardy.

DLA WŁADZ LOKALNYCH

Dowiedz się więcej

DLA MŁODZIEŻOWYCH RAD

Dowiedz się więcej

UNIJNY DIALOG MŁODZIEŻOWY

Dowiedz się więcej