Project Description

Polityka Młodzieżowa

Polityka młodzieżowa to szereg uregulowań na poziomie od strategicznego, po operacyjny, które wspierają młodych ludzi w okresie przejścia od dzieciństwa do dorosłości we wszystkich obszarach życia, m.in. edukacji, zdrowia, rynku pracy, mieszkalnictwa itd. Polityka młodzieżowa powinna być:

 • oparta na prawach dzieci i młodzieży,
 • oparta na dowodach tj. badaniach, konsultacjach, rzeczywistych problemach i potrzebach,
 • tworzona we współpracy z młodzieżą na zasadach patrycypacyjności i z zachowaniem równego prawa do uczestnictwa każdego młodego człowieka,
 • wielowymiarowa i spójna pomiędzy różnymi szczeblami administracji publicznej,
 • planowana strategicznie, długofalowo,
 • zabezpieczona wystarczającymi środkami finansowymi,
 • transparentna i opatrzona odpowiedzialnością za realizację,
 • międzysektorowa i interdyscyplinarna.

Patrz: “Standardy jakości polityki młodzieżowej” opracowanie dla KDO ds. Młodzieży z 14 czerwca 2017 [w:] http://mlodziez.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/09/Sprawozdanie-14-czerwca-2017-Załącznik-nr-1.pdf

W tym podejściu młodzież jest nie tylko “adresatem”, czy “problemem” polityki młodzieżowej, ale jej współtwórcą, współrealizatorem, partnerem.

Stowarzyszenie Europe4Youth dba, aby polityka młodzieżowa na różnych szczeblach spełniała te standardy.

Działasz w Radzie Młodzieżowej? Komisjach, gremiach, strukturach umożliwiających młodym ludziom wpływ na decyzje w sprawach publicznych?

Skorzystaj ze wsparcia merytorycznego i finansowego!

Co oferujemy:

Nieodpłatne szkolenia na temat:

 • rzecznictwa dla młodzieży,
 • partycypacji młodzieży,
 • polityki młodzieżowej,

dostosowane do indywidualnych potrzeb Waszej rady/struktury!

Ponadto:

 • zarządzanie projektami,
 • mentoring,
 • możliwość dofinansowania Waszych inicjatyw lokalnych!

Spotkanie w formie warsztatu/szkolenia może odbyć się w Waszej miejscowości (w Małopolsce) lub zaprosimy Was do naszej siedziby w Krakowie: ul. Urzędnicza 14/1 – wejście od podwórza.

Unijny Dialog Młodzieżowy

Unijny Dialog Młodzieżowy (dawniej “Dialog Usystematyzowany”) to proces partycypacyjnego kształtowania polityki młodzieżowej na poziomie Europejskim – we wszystkich krajach członkowskich w 18-miesięcznym cyklu koordynowanym przez kraj sprawujący Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, Komisję Europejską, Europejskie Forum Młodzieży. W każdym kraju proces ten koordynowany jest przez Krajowe Grupy Robocze, w Polsce: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Polska Rada Organizacji Młodzieżowych PROM .

Dialog obejmuje tematy wyznaczone przez młodych ludzi na jednej z Unijnych Konferencji Młodzieżowych i przyjęte do Europejskiej Strategii Polityki Młodzieżowej na lata 2019-2027, tzw. 11 Youth Goals:

 • Relacje Unia Europejska – młodzi ludzie,
 • Równość wszystkich płci,
 • Włączające społeczeństwa,
 • Informacja i konstruktywny dialog,
 • Zdrowie psychiczne i dobrostan,
 • Praca z młodzieżą z obszarów wiejskich,
 • Wysokiej jakości zatrudnienie,
 • Wysokiej jakości uczenie się/edukacja,
 • Przestrzeń dla partycypacji,
 • Zrównoważona, zielona Europa,
 • Organizacje młodzieżowe i Europejskie programy dla młodzieży.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Każdy młody człowiek w Europie może wziąć udział w kolejnych cyklach konsultacyjnych wyrażając swoją opinię, dzieląc się wiedzą nt. sytuacji młodzieży, a także proponując rozwiązania. Jest na to kilka sposobów:

Jak to działa?

Twój głos zostanie zebrany w krajowym raporcie i przekazany na Unijną Konferencję Młodzieżową, podczas której wypracowywane są rekomendacje dla Rady Unii Europejskiej.

I co dalej?

Rada Unii Europejskiej w konfiguracji ministrów odpowiedzialnych za sprawy młodzieży (w Polsce – MEN) przyjmuje rezolucję, która daje wytyczne krajom członkowskim w zakresie polityki młodzieżowej. Ponieważ to kraje członkowskie mają kompetencje w obszarze polityki młodzieżowej (Unia Europejska ma kompetencje wspierające) same przyjmują dla siebie priorytety i snują plany, którymi dzielą się z innymi w: Future National Activity Planner: https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/FNAP. Zalecenia otrzymują także relewantne instytucje unijne, władze lokalne, organizacje młodzieżowe, które mogą traktować te masowe konsultacje jako źródło bezpośredniej wiedzy o sytuacji młodzieży.

Więcej informacji o Europejskiej Polityce Młodzieżowej i Europejskiej Strategii Polityki Młodzieżowej na lata 2019-2027 znajdziesz na Europejskim Portalu Młodzieżowym: https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

Chcesz przyczynić się do Europejskich regulacji dotyczących kluczowych dla młodych ludzi kwestii? Klimat, przyszłość Unii Europejskiej, edukacja, partycypacja? Podziel się z nami opinią na wybrany temat lub/i dołącz do Unijnego Dialogu Młodzieżowego na żywo! W tym roku dobywa się seria eventów pt. „Dialog pod chmurką” organizowana przez Polską Radę Organizacji Młodzieżowych, a w Krakowie seria spotkań w Eurodesk Garden. Zapraszamy!

Relacje Unia Europejska – młodzi ludzie

Równość wszystkich płci

Włączające społeczeństwa

Informacja i konstruktywny dialog

Zdrowie psychiczne i dobrostan

Praca z młodzieżą z obszarów wiejskich

Wysokiej jakości zatrudnienie

Wysokiej jakości uczenie się/edukacja

Przestrzeń dla partycypacji

Zrównoważona, zielona Europa

Organizacje młodzieżowe i Europejskie programy dla młodzieży

Dziękujemy, twoja odpowiedź została wysłana!
Nie udało się wysłać odpowiedzi. Spróbuj ponownie później.

Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Zapraszamy do zapoznania się z postulatami młodych ludzi w zakresie 11 Celów Młodzieżowych (Youth Goals)! Raport został opracowany na podstawie wyników ankiety online (patrz obok) oraz serii spotkań, rozmów i dyskusji z młodymi ludźmi w naszym centrum dowodzenia wszechświatem – „Grajdołku” i ogródku Eurodesk Garden. Działanie sfinansowano ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

ZOBACZ

Małopolski Portal Młodzieżowy

Eurodesk Polska