Project Description

DiveIN – Developing EduLARP Methodology To Prevent Violent Radicalisation of Young People

Zastanawiałe/aś się kiedyś, w jakich warunkach poglądy ulegają utwardzeniu, stają się nieprzejednane i ślepe na krytykę? Kiedy mogą stać się problematyczne dla spójności społecznej i zakłócają solidarność? Niezależnie od tego, jakie są (lewicowe, prawicowe, skoncentrowane wokół jakichś zagadnień), ich radykalizacja może prowadzić do utraty całościowego spojrzenia na nas jako społeczeństwo i empatii do myślących inaczej. Projekt “DiveIN” proponuje narzędzie, które pomaga zapobiegać akceptacji przemocy na różnych stopniach radykalizacji – eduLARP.

Pełny tytuł projektu to “DiveIN – developing eduLARP methodology to prevent violent radicalisation of young people”. Jak sama nazwa mówi, celem projektu jest zapobieżenie negatywnym skutkom radykalizacji młodych ludzi – usztywnienia się w postawach prowadzących do wykluczania innych, a nawet przemocy. Pracujemy zatem nad tematami takimi jak ksenofobia, nacjonalizm, rasizm i inne postawy umniejszające wartość innych ludzi, prowadzące do ich wykluczania na dwóch poziomach:

– generalna prewencja, tj. rozwijanie empatii, rozumienia innych, kształtowanie postaw otwartości, nieosądzania,

– praca nad przełamaniem uprzedzeń, sztywnych przekonań, ukolorowieniem czarno-białego postrzegania świata i rozwinięcie krytycznego podejścia do własnych poglądów.

Zamysłem projektu jest opisanie i zbadanie metodologii edukacyjnej „eduLARP”, czyli edukacyjny Life Action Role Playing, stworzenie serii narzędzi – scenariuszy gier odpowiadających na różny stopień radykalizacji młodych ludzi, przetestowanie ich, zbadanie wpływu i udostępnienie wyników światu!

Projekt zakończył się wydaniem publikacji zawierającej opis metodologii eduLARP, wyniki badań nad jej efektywnością oraz scenariusze gier na bazie tej metodologii, które odpowiadają na różne etapy procesu radykalizacji.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY:

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA POLSKA

(PL) Stowarzyszenie Europe4Youth – koordynator

(PL) Fundacja Edukacyjna Nausika

(SE) Hastekasen Farm Association

(DE) Fahrten Ferne Abenteuer Abenteuerzentrum

(GR) Hellenic Youth Participation

Sektor „Młodzież” programu Erasmus+ akcja 2 – partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji.

Projekt się już zakończył. Aby wziąć udział w kolejnych wydarzeniach śledź nas na Facebooku i Instagramie!

Partnerzy z i spoza konsorcjum „DiveIN” działali prężnie, aby świat dowiedział się o eduLARPach, jako metodzie zapobiegania radykalizacji, o naszej publikacji końcowej i dobrej nowinie, że to wszystko działa!

Wybrane posty i publikacje, dzięki którym zajrzycie za kulisy naszego projektu:

– Volunteers in Athens
-4C NGO
– Prezentacja DiveIN na 10 konwencji Larpowej w Atenach

– Konferencja końcowa w Polsce

– Nausika dumnie prezentuje publikację

– Covid niestraszny. Testujemy „Szkolną Radę” online

– Konferencja końcowa w Atenach (VolunAthens)

– Larpifiersi też promują

– Relacja ze „Śliwkowej Wigilii”, sotkania dla edukatorów, youth workerów, aktywistów krakowskich
ulotka

FOR INTERNATIONAL AUDIENCE:

Have you ever wondered in what conditions beliefs and opinions get hardened, become implacable and think-skinned? When they can become problematic in the context of social cohesion and solidarity? Regardless of what they are (left, right, cause-based), their radicalization may lead to loss of holistic view on ourselves as a society and to reduction of empathy towards those who think differently. Project “DiveIN” proposes a tool that helps preventing legitimization of violence in the radicalization process – eduLARP.

Full title of the project is “DiveIN – developing eduLARP methodology to prevent violent radicalization of young people”. As the name says, the aim of the project is to prevent negative outcomes of radicalization of young people: hardening mindsets leading to attitudes of excluding others, or even acceptance of violence. We work therefore on topics like xenophobia, nationalism, racism and other attitudes diminishing the value of other people resulting in social exclusion, on two levels:

  • Generic prevention – developing empathy, understanding, openness and non-judgement,
  • Breaking hardening mindsets, prejudices, putting more shades to black-white perception of the world, developing critical approach to own beliefs.

The point of the project is to describe and research on eduLARP methodology – educational Live Action Role Playing, develop tools – game scenarios answering to various stages of radicalization, testing them, researching on their impact and disseminating results to the world!

The project has finished with release of the publication containing eduLARP methodology description, research on their effectiveness results and scenarios of games using this methodology and answering to various stages of radicalization process.

ENGLISH VERSION

WERSJA POLSKA

SVENSK VERSION

DEUTSCHE VERSION

Ελληνική έκδοση

(PL) Stowarzyszenie Europe4Youth – coordinator

(PL) Fundacja Edukacyjna Nausika

(SE) Hastekasen Farm Association

(DE) Fahrten Ferne Abenteuer Abenteuerzentrum

(GR) Hellenic Youth Participation

Erasmus+ KA2 strategic partnership in the field of youth.

The project has been completed. For new projects please follow us on Facebook and Instagram!

Małopolski Portal Młodzieżowy

Eurodesk Polska