O Europe4Youth

Nasza organizacja dba o to, by wszyscy młodzi ludzie mieli warunki i możliwości edukacji, rozwoju, uczestniczenia w życiu publicznym, a przez to tworzyli zdrowe i demokratyczne społeczeństwo obywatelskie na poziomach od lokalnego, po Europejski.

Dbamy o to na różnych płaszczyznach:

  • zapewniamy informację Europejską dla młodzieży oraz wsparcie i konsultacje,
  • wspieramy młodzież w organizowaniu wymian i inicjatyw młodzieżowych,
  • wspieramy osoby i organizacje pracujące z młodzieżą przez szkolenia, seminaria oraz budowanie narzędzi pracy z młodymi,
  • uczestniczymy w rozwijaniu polityk młodzieżowych na poziomach od lokalnego, po Europejski,
  • wzmacniamy narzędzia i struktury partycypacji młodzieży.

Wizja

Wizja Stowarzyszenia Europe4Youth to Europejskie społeczeństwo obywatelskie oparte na świadomej partycypacji młodych ludzi w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym na szczeblach od lokalnego, po Europejski. To społeczeństwo, w którym młodzi ludzie mają prawo, środki, przestrzeń, kompetencje, możliwość i wsparcie, aby uczestniczyć w podejmowaniu decyzji w sprawach, które ich dotyczą.

Misja

Naszą misją jest wspieranie młodych ludzi w działaniach społecznych, samorealizacji i wpływaniu na sprawy publiczne w duchu podmiotowości i partnerstwa, a także wspieranie otoczenia systemowego i sektorowego: pracowników, organizacji i instytucji pracujących z młodzieżą, rozwijanie standardów, narzędzi i polityk w tym zakresie.

W pracy z młodzieżą kierujemy się zasadami i standardami edukacji pozaformalnej oraz partnerstwa i podmiotowości.

Edukacja pozaformalna to proces kształtowania się postaw, wartości, umiejętności i wiedzy na podstawie różnych doświadczeń. Mówiąc krótko, to uczenie się poprzez praktykę: działanie i interakcje. Celowe, zorganizowane, korzystające z kreatywnych metod, oparte na autorefleksji i samodzielności uczących się. Kształtuje nie tylko kompetencje potrzebne na rynku pracy, ale także przygotowuje do bycia aktywnym obywatelem, świadomym uczestnikiem życia społecznego, otwartym i tolerancyjnym, ciekawym świata i ludzi.

– Wartościami w pracy z młodzieżą są partycypacyjność i woluntaryzm, oparcie działań potrzebach młodych ludzi wyartykułowanych z ich perspektywy i ich językiem (nie wyobrażenie dorosłych o potrzebach młodych). Praca z młodzieżą powinna wzmacniać ich autonomię i dostęp do praw, odbywać się w miejscach, gdzie młodzi są (w tym Internet), być włączająca, dostępna i promować krytyczne myślenie, kreatywność, prawa człowieka i demokrację.

– Praca z młodzieżą powinna wynikać z wielowymiarowej i partycypacyjnie wypracowanej polityki młodzieżowej.

– Sektor młodzieżowy komunikuje się i współpracuje ze wszystkimi relewantnymi aktorami (m.in. szkołami, uczelniami, urzędami, instytucjami rynku pracy) i otoczeniem.

– Młodzi muszą mieć równy dostęp do informacji młodzieżowej, możliwości uczestniczenia w procesach (decyzyjnych, edukacyjnych) na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym, podejmowania inicjatyw z innymi, bycia aktywnym obywatelem, otwartym na świat. Praca z młodzieżą pomaga definiować cele rozwojowe i edukacyjne oraz je rozpoznawać.

– Osoby pracujące z młodzieżą powinny się ciągle doskonalić, krytycznie przyglądać swojej pracy oraz dzielić się swoimi metodami, efektami pracy i rozwoju z innymi.

– W pracy z młodzieżą obowiązują standardy etyczne oparte na prawach dziecka i prawach człowieka, a motywacją jest dobro młodych.

– Osoby pracujące z młodzieżą tworzą warunki zaufania, partnerstwa i podmiotowości, bezpieczne i nieosądzające, niedyrektywne, niemoralizujące, w których młodzież może realizować swój potencjał, jak również samoorganizować się i działać autonomicznie.

Standardy opracowano na podstawie “Europejskiej Karty Pracy z Młodzieżą” [w:] “European Charter of Youth Work” dostępny online: https://www.europegoeslocal.eu/wp-content/uploads/2019/06/20190603-egl-charter.pdf (20.03.2020)

Statut Stowarzyszenia

Barbara Moś

b.mos@europe4youth.eu

koordynacja, konsultacje, projekty

Piotr Krzystek

p.krzystek@europe4youth.eu

konsultacje, narzędzia edukacyjne

Martyna Olech

m.olech@europe4youth.eu

konsultacje, mentoring, staże i praktyki

Fabio Papa

f.papa@europe4youth.eu

konsultacje, mentoring, wolontariat

Piotr Warzyszyński

p.warzyszynski@europe4youth.eu

konsultacje, księgowość, IT

0
uczestników projektów
0
wspartych inicjatyw młodzieżowych
0
projektów międzynarodowych
0
wysłanych za granicę wolontariuszy